Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Írd meg miért szereted az Umamit és nyerj!
Facebook promóciós játék

 

 1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője az Ízes Élmény Kft. (székhely: 7621 Pécs Szent István tér 12., adószám: 25585542-2-02) (továbbiakban: „szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék lebonyolítója az Ízes Élmény Kft. (székhely: 7621 Pécs Szent István tér 12., adószám: 25585542-2-02) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető az Umami oldalán (https://umamipecs.hu/).

 

 1. Részvételi szabályzat

A Játékban részt vehet minden 18 életévét beöltött, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős cég dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. A promóciós játék ideje és nyereménye

A promóciós játék időtartama:

 • 2022. április 19, keddtől, május 2, hétfőig tart.

Sorsolás időpontja:

 • 2022. május 3. 13:00

Eredményhirdetés:

 • A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül

A promóciós játék nyereménye egy 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, amit a nyertes 2022. május 31-ig válthat be az Umami éttermében.

A nyertesek száma: 1 db

 

 1. A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Ízes Élmény Kft. Facebook oldal hirdetésében közzétett játékfelhívás szerint kell eljárnia.

A Játékosok a hozzászólásukkal és az Umami Facebook oldal kedvelésével bekerülnek a sorsolási listába. A nyertesek azok közül a nyereményjáték poszt alatt, a kérdésre válaszolók (hozzászólók) közül kerülnek kisorsolásra, akik egyben kedvelik is a Facebook oldalt.

 

 1. Nyertesek jogai, kötelezettségei

A promóciós játék során a Játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerülnek kisorsolásra attól függően.

Egy játékos csak egyszer nyerhet.

A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható.

A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.randorm.org. A sorsolás nem nyilvános.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
 • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének a részleteit. A nyeremények igénybevételéről értesítő Messenger üzenetet automatikusan elfogadottnak tekintjük az üzenet megtekintésével.

Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Ízes Élmény Kft.

2022.04.19.